Shared Hosting

Tài liệu này hướng dẫn khách hàng làm việc với shared hosting dễ sử dụng do OnDinh.net cung cấp.

  1. Quản lý tài khoản FTP
  2. Sử dụng FTP, upload mã nguồn, hình ảnh và files khác lên server
  3. Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
  4. Sử dụng PHPMyAdmin để quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
  5. Đặt mật khẩu bảo vệ đường dẫn
  6. Quản lý tên miền phụ (sub-domain)
OnDinh's hosting panel dashboard