Sử dụng email với thiết bị di động: iPhone, iPad, Android, BlackBerry

Bài viết hướng dẫn cấu hình email account với thiết bị iOS (hình ví dụ là iPhone).

Các thông tin cần biết:

 • Địa chỉ SMTP server: smtp.ondinh.net hoặc smtp.your-domain.tld
 • Địa chỉ IMAP server: mail.ondinh.net hoặc mail.your-domain.tld
 • Username: email đầy đủ (ví dụ: long@ondinh.net)
 • Password: mật khẩu cho tài khoản email
 • SSL: không hỗ trợ

Thực hiện:

 1. Từ giao diện Home screen -> chọn Settings
 2. Mail, Contacts, Calendars
 3. Add Account
 4. Other
 5. Add Mail Account
 6. Chọn tab IMAP và nhập thông tin:
  1. Name: tên của bạn
  2. Email: điền địa chỉ email đầy đủ (long@ondinh.net)
  3. Password: password cho email
  4. Incoming Mail Server
   1. Host Name: mail.ondinh.net
   2. User Name: địa chỉ email đầy đủ (ví dụ: long@ondinh.net)
   3. Password: password cho email
  5. Outgoing Mail Server
   1. Host Name: smtp.ondinh.net
   2. User Name: địa chỉ email đầy đủ (ví dụ: long@ondinh.net)
   3. Password: password cho email
  6. Next
 7. Khi có thông báo: Cannot Connect Using SSL, chọn Yes.
 8. Bỏ chọn Notes trong bước cuối
 9. Save
iPhone
iPhone settings
iPhone email add account
iPhone email account type
iPhone email new account
iPhone email account type other
iPhone email new account - incoming
iPhone email new account - outgoing
iPhone email new account - SSL error
iPhone email new account - save