Email

Tài liệu này hướng dẫn khách hàng làm việc với dịch vụ email dễ sử dụng do OnDinh.net cung cấp.

  • Tạo tài khoản email cho tên miền của khách hàng (ví dụ: ten@tenmien.tld)
  • Thay đổi mật khẩu cho tài khoản email
  • Xóa tài khoản email
  • Chuyển tiếp email đến địa chỉ khác (ví dụ: ten@tenmien.tld -- chuyển đến --> ten@gmail.com)
  • Sử dụng webmail để kiểm tra, gửi email mà không phải cấu hình phức tạp.
  • Sử dụng webmail để thay đổi mật khẩu.
  • Sử dụng email với thiết bị di động: iPhone, iPad, Android, BlackBerry
  • Sử dụng chương trình đọc mail như Outlook, Thunderbird với email đã tạo.
Roundcube webmail - Emails