Sử dụng email với Outlook, Thunderbird

Bài viết hướng dẫn sử dụng email với Outlook, Thunderbird.

Thông tin cần biết:

 • Địa chỉ SMTP server: smtp.ondinh.net hoặc smtp.your-domain.tld
 • SMTP port: 25
 • Địa chỉ IMAP server: mail.ondinh.net hoặc mail.your-domain.tld
 • IMAP port: 143
 • Username: email đầy đủ (ví dụ: long@ondinh.net)
 • Password: mật khẩu cho tài khoản email
 • SSL: không hỗ trợ

Thực hiện

 1. Menu -> Options -> Email accounts...
 2. Giao diện Accounts: chọn Add
 3. Select Account Type: chọn Email Account -> Next
 4. Add your email accounts:
  1. Email address: địa chỉ email đầy đủ (ví dụ: long@ondinh.net)
  2. Password: password cho email
  3. Manually configure server settings: chọn [v]
  4. Next
 5. Configure server settings:
  1. Incoming server information
   1. Server type: IMAP
   2. Server address: mail.ondinh.net / Port: 143
   3. Requires a secure connection (SSL): không chọn [ ]
   4. Authenticate using: Clear text
   5. Logon user name: địa chỉ email đầy đủ
  2. Outgoing server information
   1. Server address: smtp.ondinh.net / Port: 25
   2. Requires a secure connection (SSL): không chọn [ ]
   3. Requires authentication: chọn [v]
  3. Next
 6. Finish

 

 

Live Mail
Live Mail - Add Account
Live Mail - Add Email Account
Live Mail - Add Email Account
Live Mail - Configure server settings
Live Mail - Your email account was added