Email - Thư điện tử

 

Dịch vụ

  • Email hosting
  • Email server
  • Webmail
  • SMTP / POP3 / IMAP

Giá

  Basic Standard Pro
Giá (VNĐ/tháng) 100.000 400.000 1.000.000
Số lượng tài khoản 5 20 50
Thêm tài khoản (VNĐ/tài khoản/tháng) 20.000 20.000 20.000
Dung lượng lưu trữ (tổng) 500MB 2GB 5GB
Chuyển tiếp email (Email forward)
Catch-all
Webmail
iOS (iPhone, iPad, iPod)
Mail client (Outlook, Thunderbird)