Thay đổi mật khẩu & xóa tài khoản email

  1. Đăng nhập Ondinh.net's hosting panel
  2. Tại giao diện Dashboard, chọn Email |_ Addresses
  3. Tìm tài khoản cần thay đổi mật khẩu -> nhấn biểu tượng edit ()
  4. Tại trang Edit email-address
    1. Đổi mật khẩu: Change password -> nhập password mới -> Save
    2. Xóa tài khoản: Delete account -> Ok
  5. Done!
Email address
OnDinh's hosting panel dashboard
Edit email-address