Sử dụng FTP, upload mã nguồn, hình ảnh và files khác lên server

Bài viết này hướng dẫn sử dụng FTP Client để upload, download files với FTP accounts đã tạo ở bài trước. FTP Client sử dụng trong bài này là FileZilla, áp dụng tương tự cho các FTP Client khác.

Các bước thực hiện:

  1. Cài đặt FileZilla
  2. Sử dụng FileZilla kết nối với FTP server
  3. Upload file
  4. Download file